Back

Hlavným predmetom činnosti Literárneho klubu je vydávanie školského časopisu Štvorlístok.

Štvorlístok je neperiodicky, občasne (asi trikrát za školský rok) vychádzajúci školský magazín, obrázkový časopis s pestrým obsahom, ktorý sa v rámci možností a schopností autorov (žiakov školy) snaží obsahovo aj formálne uplatňovať pravidlá publicistického funkčného jazykového štýlu. Cieľom klubu je rozvíjať autorský a tvorivý potenciál svojich žiakov, podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie svojich žiakov, aktuálne informovať svojich žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť o dianí, aktivitách a osobných aj kolektívnych úspechoch svojich žiakov či absolventov školy, motivovať a zapájať svojich žiakov do organizovaných školských akcií, podnecovať záujem svojich žiakov o dianie na škole a k účasti na týchto aktivitách, vzbudzovať záujem o aktuálne spoločenské dianie nielen v prostredí školy, ale v rámci celej spoločnosti, reagovať naň a zaujať postoj, v online priestore vytvárať atraktívnu ponuku pre potenciálnych žiakov školy a propagovať a šíriť dobré meno školy.

Výstupom činnosti klubu je vydanie dvoch (resp. troch) čísel školského časopisu Štvorlístok.

 

Prečítajte si časopis Štvorlístok