Back

Výsledková listina

Prijímacie pohovory 2024/2025

DÔLEŽITÉ:

Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne v prípade, že z každej časti prijímacej skúšky dosiahol minimálne 60%.

Ak uchádzač minimálne z jednej časti prijímacej skúšky dosiahol menej ako 60%, a to aj v prípade, že z ostatných častí prijímacej skúšky dosiahol 60% alebo viac, prijímaciu skúšku uchádzač vykonal neúspešne

V prípade, že uchádzač bol neprijatý, ale prijímaciu skúšku vykonal
úspešne, zákonný zástupca tohto uchádzača môže v zmysle § 38, ods. 4 a 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľovi školy do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.