Back

 

Naša škola sa zapojila do programu, ktorý  je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľom projektu je zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií, a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov potrebné pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prioritne sú do programu zapojení žiaci prvých ročníkov a končiaceho ročníka. Veríme, že podľa prísľubu MŠVVaŠ projekt bude pokračovať aj v roku 2022, tým sa zabezpečí kontinuita ako aj uspokojenie záujmu našich žiakov.

Do programu sa môžu žiaci dobrovoľne zapojiť v nasledujúcich oblastiach:

– matematika: Mgr. Anastasiia Nazipova: nazipova_anastasiia@katkinpark.sk

– anglický jazyk: Mgr. Zuzana Solejová: solejova_zuzana@katkinpark.sk

– slovenský jazyk: Mgr. Tomáš Magda: magda_tomas@katkinpark.sk

– slovenský jazyk a občianska náuka: Mgr. Pavol Holovka: holovka_pavol@katkinpark.sk

– ekonómia: Mgr. Ľubica Petríková: petrikova@sgcr.sk

V prípade záujmu kontaktujte vyučujúcich na vyššie uvedených emailových adresách. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade veľkého záujmu budú do programu prednostne zapojení žiaci 1.ročníka (podľa výsledkov zo vstupných testov).

 

Mgr. Nazipová Anastázia, koordinátor projektu