Back

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

(cez obrázok viacej informácií)

Výsledková listina

Prijímacie pohovory 2024/2025

DÔLEŽITÉ:

Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne v prípade, že z každej časti prijímacej skúšky dosiahol minimálne 60%.

Ak uchádzač minimálne z jednej časti prijímacej skúšky dosiahol menej ako 60%, a to aj v prípade, že z ostatných častí prijímacej skúšky dosiahol 60% alebo viac, prijímaciu skúšku uchádzač vykonal neúspešne

V prípade, že uchádzač bol neprijatý, ale prijímaciu skúšku vykonal
úspešne, zákonný zástupca tohto uchádzača môže v zmysle § 38, ods. 4 a 5
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľovi školy do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Oznámenie pre uchádzačov o štúdium a ich zákonných zástupcov

Podľa § 68, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení a doplnení niektorých zákonov:

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr

do troch pracovných dní

od termínu zverejnenia výsledkovej listiny prijímacích skúšok
(aktuálne je to najneskôr do stredy, 22. mája 2024).