Back

  Dôležité termíny pre školský rok 2023/24

 

MESIAC ÚLOHA DÁTUM Zodpovedný / Poznámka
 

September

Slávnostné otvorenie šk. roka 4.9.2023 p. Kuchtiaková,

p.Magda

Informatívne stretnutie s rodičmi

1. ročník

14.9.2023 p. Bradovková

p. Miškovová

Prihlášky na MS 2024 do 30.9.2023 p. Kuchtiaková

 

Oboznámenie s okruhmi na ÚFIČ MS 2024 pre jednotlivé predmety do 30.9.2023 vyučujúci maturitných predmetov,

p. Kuchtiaková

Noc výskumníkov 29.9.2023 p. Taššík
 

 

Október

Stužková slávnosť 06.10.2023 5.B p. Štancl

4.A p. Štancl

Imatrikulácia a Noc v škole 26.10.2023 p. Holovka,

Študentská rada,

Jesenné prázdniny 30.10.2023 –

31.10.2023

nástup do školy je 2.11.2023 (štvrtok)
 

 

 

November

Priebežná  hodnotiaca porada za

1. štvrťrok šk.roku 23/24

09.11.2023 Vyučujúci,

p. Kuchtiaková

 

Deň otvorených dverí 16.11.2023

a

17.11.2023

študentská rada,

p. Miškovová

Stretnutie s rodičmi – informatívne 14.11.2023 triedni učitelia, vyučujúci
 

 

 

December

Informatívne dni pre rodičov

pred polročnými testami

4.-8.12.2023 triedni učitelia, vyučujúci
Vianočná kapustnica 21.12.2023 študentská rada,

vedenie školy

Vianočné prázdniny 22.12.2023 – 7.1.2024 nástup do školy je 8.1.2024  (pondelok)
 
 

 

 

Január

 

 

Polročné testy 17.1.-23.1.2024 p.Kuchtiaková,

p. Nazipová,

vyučujúci

½ ročná klasifikačná porada 25.1.2024 p.Kuchtiaková,

p. Miškovová,

triedni učitelia, vyučujúci

Vyhodnotenie 1. polroka 31.1.2024 triedni učitelia

 

 

Február

Deň otvorených dverí  6.2.2024 Študentská rada
Valentínsky deň 14.2.2024 Študentská rada
Jarné prázdniny 26.2.-1.3.2024 nástup do školy j 4.3.2024  (pondelok)
 

 

Marec

 

 

 

 

 

 

Marec

 

 

 

 

EČ a PFIČ MS 12.3.-14.3.2024 p. Kuchtiaková, administrátori
Hviezdoslavov Kubín 2024 Marec 2024
KOŽAZ

1. a 3. účelové cvičenie

Marec 2024 p. Danko
Lyžiarsky výcvik Marec 2024 p. Danko

 

Testovanie T9 20.3.2024 p. Kuchtiakova, vyučujúci
Veľkonočné prázdniny 28.3.-2.4.2024 nástup do školy

je 3.4.2024  (streda)

 

 

 

 

Apríl

Priebežná porada za 3. štvrťrok 2023/24 16.4.2024 p. Kuchtiaková,

vyučujúci

Informatívne stretnutie s rodičmi 18.4.2024 triedni učitelia, vyučujúci
Erasmus+   TBA p. Bradovkova
Prijímacie pohovory

do 1.ročníka

pre školský rok 2024/25

29.4 a 9.5.2024 bilingválne

štúdium

2.5. a 6.5.2024 4.ročné štúdium

p. Miškovová,

p. Karafová

 

 

 

 

 

 

Máj

Koncoročné testy pre maturantov /nematuritné predmety/  

Do 17.5.2024

vyučujúci
Maturitný blok so záverečným skúšaním /maturitné predmety/ 20. – 23.5.

2024

vyučujúci
Ukončenie klasifikácie maturantov 23.5.2024

 

vyučujúci
Klasifikačná porada pre maturantov 23.5.2024 vyučujúci, p. Magda

p. Kuchtiaková

Rozlúčka maturantov so školou 24.5.2024 3.A a 3.B, p. Holovka
Akademický týždeň 4.A, 5B 27.-31.5.2024 p. Magda,

p.Kuchtiaková

Akademický týždeň 4B 31.5.2024 p. Kuchtiaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

 

 

ÚFIČ MS 2023 – 4A,4B,5B 3.-5.6.2024 na základe rozhodnutia RÚŠS KE
Slávnostná akadémia-

rozlúčka s maturantami

6.6.2024 p. Miškovová

 

Informatívne dni pre rodičov pred záverečnými testami 12.6.-14.6..2024 triedni učitelia, vyučujúci

 

Záverečné testy 17.6.-21.6.24 triedni učitelia, vyučujúci
Ukončenie klasifikácie 24.6.2024 triedni učitelia, vyučujúci
Klasifikačná porada

za 2. polrok školského roku 2023/24

25.6.2024 triedni učitelia, vyučujúci, vedenie školy
KOŽAZ

2. a 4. účelové cvičenie

25.6. – 27.6.2024 p. Danko
Školské výlety 26.6. – 27.6.

2024

triedni učitelia
Slávnostné ukončenie školského roka 28.6.2024 triedni učitelia, vyučujúci
Letné prázdniny 1.7.2024-1.9.2024 nástup do školy

v šk. roku 24/25

2.9.2024

Termíny predmetových olympiád:

https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/

 

Škola si vyhradzuje právo termíny v prípade nutnosti operatívne meniť. Zmeny budú žiakom a zákonným zástupcom oznámené.