Back

                 Školský poriadok pre školský rok 2021/22.

 

Riaditeľka Centra voľného času Katkin park II, Košice, zaradeného do siete škôl rozhodnutím Ministerstva školstva a vedy SR zo dňa 8. 10. 1993 č. 166/1993-3 v súlade s ust. § 119 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, nadväzujúc na  Vyhl. č. 306/2009 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15.júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe ( v platnom znení ), vydáva tento

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Preambula

 

Centrum voľného času poskytuje deťom, žiakom a študentom výchovnú činnosť zameranú na voľnočasové aktivity.

Centrum garantuje rovnosť pre všetkých žiakov a zabezpečenie zdravej študijnej atmosféry, vrátane práv a povinností obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácií práv a Dohovor dieťaťa.

 

Výchovná činnosť centra je orientovaná na :

– maximálne rozvinutie potenciálu každého žiaka v osobnostnej ako aj profesijnej oblasti

– zabezpečenie vysoko kvalitnej jazykovej prípravy so zameraním na komunikatívnosť a aplikáciu vedomostí a zručností do praxe

– dosiahnutie vysokej úrovne gramotnosti v oblasti DT

– rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia žiakov

– vytváranie dobrého tímu v klube ako aj celom centre

– sebapoznanie a sebaúctu ako aj sociálne cítenie a správne hodnotové orientácie

– zvýšenie ekonomicko – právneho povedomia žiakov

– pochopenie postavenia človeka ako neodmysliteľnej súčasti globálneho sveta

 

   Cieľom výchovy je :

– získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd

– pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a  ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie

– naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť.

 

 

Článok I.

Organizácia výchovno procesu

 

Organizácia pred začiatkom vyučovania

 

 1. Vyučovacie hodiny klubov a vyučujúcich sú určené rozvrhom hodín. Rozvrh hodín vypracúva riaditeľka centra a schvaľuje ho PR centra.
 2. Vstup do budovy a priestorov na činnosť pre žiakov pred začiatkom činnosti je cez hlavný vchod , ktorý je otvorený vždy 15 pred začiatkom hodiny.
 3. Žiaci prichádzajú na vyučovanie načas
 4. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
 5. Hodina trvá 60 minút.
 6. hodina   ……………………………..   14,00 – 15,00 hod.
 7. hodina   ……………………………..   15,00 – 16,00 hod.
 8. hodina   ……………………………..   16,00 – 17,00 hod.
 9. hodina   ……………………………..   17,00 – 18,00 hod.
 10. hodina   ……………………………..   18,00 – 19,00 hod.
 11. hodina   ……………………………..   19,00 – 20,00 hod.
 12. hodina   ……………………………..   20,00 – 21,00 hod.

 

 

 

Organizácia počas vyučovania

 

 1. Počas hodín a cez prestávky sa žiak správa disciplinovane. Počas hodín, prestávok a voľných hodín sú žiaci povinní dodržiavať zásady bezpečnosti ochrany a zdravia. Žiakom je zakázané vykonávať také činnosti, ktoré môžu viesť k vlastnému úrazu, poškodeniu zdravia a vecí iných ako aj k poškodeniu školského majetku či majetku iných.
 1. V učebniach a školských priestoroch dodržiava žiak čistotu a poriadok.
 2. Do telocvične alebo inej odbornej učebne vstupujú žiaci len pod dozorom vyučujúceho.
 3. Pedagogickí a nepedagogickí pracovníci školy pri výchove, vzdelávaní a pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a pri poskytovaní služieb
 4. a)   prihliadajú na základné fyziologické potreby žiakov,
 5. b)   vytvárajú podmienky na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
 6. c)   zaistiťujú bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov,
 7. d) poskytujú nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany, zdravia,
  e) vedú evidenciu školských úrazov, ku ktorým prišlo počas výchovného procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze,
 8. f)   vytvárajú atmosféru porozumenia, humanity a vzájomného dialógu tak, aby žiak bezproblémovo ( nenásilnou formou ) zvládal náročnosť vyučovacieho procesu
 9. g) rešpektujú žiaka ako samostatnú a plnohodnotnú bytosť

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

 1. Žiak opúšťa triedu cez vyučovaciu hodinu len so súhlasom vyučujúceho. V čase, keď bude hlavný vchod uzatvorený, vstup do budovy bude cez „ bufet “, ( bočný vstup sprava budovy ), najprv sa však musí zaevidovať v elektronickom informačnom systéme.
 1. Ak žiak opúšťa školu počas vyučovania, upovedomí o tom vedúceho klubu.
 2. Žiak a jeho zákonný zástupca berú na vedomie, že po opustení budovy, centrum nezodpovedá za bezpečnosť žiaka.

Nedovolené činnosti žiakov

 1. Je zákazané počas vyučovacích hodín používať mobilný telefón a  veci nesúvisiace bezprostredne s danou vyučovacou hodinou.

V nadväznosti na ust. § 12 ods. 1 platného Občianského zákonníka, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové zvukové záznamy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej zvolením.

Porušenie zákazu sa považuje za menej závažné previnenie žiaka.

V prípade, že žiak má mobilný telefón a veci vyššie uvedené , tieto je povinný umiestniť v bezpečnostnej skrinke umiestnenej mimo  učebňu alebo ich uloží do svojej aktovky tak, aby nevyrušovali. Centrum nezodpovedá za stratu, zničenie, poškodenie  alebo odcudzenie telefónu ako aj iných cenností, ak neboli preukázateľným spôsobom odložené na bezpečné miesto v zmysle pokynov..

 

 1. Je zakázané fajčenie v areáli školy počas vyučovania ako aj v čase podujatí organizovaných školou ako súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. Porušenie zákazu sa považuje za závažné previnenie žiaka.
 1. Je prísne zakázané v CVČ požívať, prechovávať a distribuovať drogy, inhalačné prostriedky, barbituráty, hypnotiká, traknvizéry (lieky odstraňujúce strach a úzkosť) a pod. Porušenie zákazu sa považuje za obzvlášť závažné previnenie žiaka.
 1. Je prísne zakázané falšovať (kopírovať alebo inak upravovať) úradné listiny napr. vysvedčenia ospravedlnenky a pod. Porušenie zákazu sa považuje za závažné previnenie žiaka.
 1. Je zakázané v škole počas vyučovania aj mimo neho fotiť, nahrávať, filmovať alebo inak zachytávať činnosť iných bez ich vedomia a daného súhlasu.  Porušenie zákazu sa považuje za závažné previnenie žiaka.
 1. Je prísne zakázané šikanovanie iných žiakov. Náznaky šikanovania, či samotné šikanovanie treba ohlásiť triednemu učiteľovi alebo výchovnému poradcovi alebo inej osobe, ktorej žiak dôveruje. Oznámenie o šikanovaní môže byť aj anonymné. Porušenie zákazu sa považuje za obzvlášť závažné previnenie žiaka.
 1. Je zakázané úmyselné a opakované narúšanie vyučovacej hodiny zo strany žiaka ak aj nevhodné vystupovanie žiaka voči vyučujúcemu alebo inému zamestnancovi školy. Toto konanie nemožno chápať ako vhodné realizovanie práva na vlastný prejav.  Porušenie zákazu sa považuje za závažné previnenie žiaka

 

Organizácia po vyučovaní

 1. Po skončení vyučovania žiaci upravia za sebou triedu, vyprázdnia lavice, stoličky vyložia na lavice..
 2. Zdržiavať sa v školskej budove mimo vyučovania môžu žiaci len so súhlasom

riaditeľa a pod dozorom zodpovedného vyučujúceho resp. iného povereného zamestnanca školy, ak :

a/   pripravujú podujatie organizované školou, alebo

b/   zúčastňujú sa mimoškolských aktivít a v rámci strediska záujmovej činnosti.

c/   zúčastňujú sa konzultačných hodín

d/   pripravujú sa na vyučovanie na nasledujúci deň

e/   zúčastňujú sa aktivít v rámci CVČ.

 

 

Článok II.

Práva žiakov

 

 1. Žiak má právo na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,na kvalitnú a odbornú formu v rozsahu určenom učebným plánom a  učebnými osnovami a  to v  súlade so zmluvou o štúdiu, má právo zaujímať sa o náplň učebných osnov.
 1. Žiak má právo na dôstojné, ľudské a spravodlivé jednanie a  zaobchádzanie zo strany pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy a  na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom a týmto poriadkom.
 1. Žiak má právo na rešpektovanie a úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 1. Žiak má právo podávať návrhy na skvalitnenie vyučovacieho procesu ako aj mimoškolských aktivít. Má právo predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie práce svojej triedy, prípadne aktivít školy, svojmu triednemu učiteľovi alebo  riaditeľovi školy prostredníctvom Rady školy alebo samostatne.
 1. Žiak má právo využívať všetky priestory školy určené k  vzdelávaciemu procesu školy a mimovyučovacím aktivitám a  na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
 1. Žiak má právo vyjadriť slobodne svoj názor ohľadne preberanej témy a klásť otázky k učivu, na komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity, demokracie, morálnych zásad a etiky.
 1. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a  jeho výchovno – vzdelávacích výsledkov.
 1. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a na zdôvodnenie klasifikácie, analýzu chýb v písomných prácach ako aj odpovediach.
 1. Žiak má právo zapojiť sa do záujmovej činnosti organizovanej CVČ.
 2. Žiak má právo vzdelávať sa v prostredí vyhovujúcom hygienickým požiadavkám a požiadavkám v oblasti ochrany zdravia.
 1. Žiak má právo na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému alebo sexuálnemu násiliu.
 1. Žiak má právo na ľudské zaobchádzanie, repšpektovanie jeho individuality, názorov s postojov v zmysle Deklarácie práv dieťaťa.

 

 

Článok III.

Povinnosti žiakov

 

 1. Žiak je povinný osvojovať si vedomosti, zručnosti, návyky a inovatívne formy procesu výučby poskytované školou a pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.
 1. Žiak je povinný osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov, inštruktorov a iných zamestnancov školy a správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe.
 1. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí.
 1. Žiak je povinný dochádzať do centra pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých aktivít, ktoré si zvolil.

 

 1. Žiak je povinný chrániť vlastné zdravie ako aj zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať při udržiavaní poriadku, neohrozovať zdravie a životy predmetmi a vecami, ktoré by mohli ohrozovať zdravie.
 1. Žiak je povinný byť slušne, vhodne a čisto oblečený a upravený, bez  propagovania hanlivých výrazov na oblečení či na tele.
 2. Žiak je povinný dodržiavať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, zásady bezpečného správania, príslušné usmernenia, interné predpisy a pokyny školy, príslušné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia s ktorými bol oboznámený.
 1. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 1. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a vnútorné predpisy školy.
 2. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy, učebnice, učebné pomôcky. V prípade poškodenia (úmyselného alebo z  nedbanlivosti ) je povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
 1. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
 1. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v  súlade so všeobecne-záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 1. Žiak je povinný bezodkladne nahlásiť chorobu a jej výskyt vo svojej rodine, ak sa jedná o prenosnú chorobu.
 1. Žiak je povinný pozitívnou prezentáciou prispievať k šíreniu dobrého mena svojho ako aj školy.

 

Článok V.

Výchovné opatrenia

 

 1. Výchovnými opatreniami sú :

       a/   pochvala

       b/   napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom

       c/   napomenutie alebo pokarhanie riaditeľom školy

       d/   podmienečné vylúčenie zo štúdia

       e/   vylúčenie zo štúdia v zmysle zmluvy o štúdiu.

 

Článok VI.

Vydávanie a záväznosť interných predpisov

 

 1. Centrum je oprávnená vydávať interné predpisy, ktoré sú platné dňom ich vydania a pre žiakov aj zamestnancov školy a záväznými odo dňa oboznámenia s ich obsahom.
 1. Pred prípravou a vydaním interného predpisu bude daná možnosť pripomienkového konania v určenom čase, na internetovom portáli alebo na úradnej tabuli v škole.
 1. V prípade, že po zverejnení interného predpisu podľa bodu 2. nevznesie žiadna osoba pripomienky, uplynutím lehoty na podanie námietok sa interný predpis stáva platným.
 1. Lehota na podávanie námietok je 15 dní odo dňa zverejnenia predpisu, a  to písomnou formou u riaditeľa školy. O písomných námietkach rozhodne riaditeľ školy v lehote najneskoršie do 15 dní odo dňa ich prijatia.
 1. Interné predpisy, ktoré boli prijaté v dobe pred účinnosťou tohto školského poriadku ostávajú zachované a platné.

 

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. O školskom poriadku, jeho zmenách a doplnkoch rozhoduje riaditeľka centra.
 2. Tento školský poriadok je platný pre školský rok 2021/2022 a  je záväzný
  pre žiakov a vedúcich klubov a ostatných zamestnancov centra a zákonných zástupcov odo dňa jeho zverejnenia.
 3. Nedeliteľnou súčasťou školského  poriadku sú interné predpisy centra

 

 

       V Košiciach dňa 01.09.2021                 Mgr. Petríková Ľubica

                                                                        riaditeľka