Back

Stručná charakteristika práce klubu a vymedzenie cieľa, ktorý chceme v závere dosiahnuť:

Cieľom matematického klubu je aby študenti vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.

Na hodinách klubu z matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.

Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.

Výstupom

Zefektívnením vyučovacieho procesu s použitím najmodernejších didaktických pomôcok a technológií zapojíme všetky zmyslové orgány žiakov, čím dosiahneme vyššiu úroveň absorpcie poznatkov.

Pomocou klubu matematiky chcem dosiahnuť rozvoj matematickej gramotnosti, logického myslenia žiakov.