Back

Stručná charakteristika práce klubu a vymedzenie cieľa, ktorý chceme v závere dosiahnuť:

Klub Biochemika je zameraný na rozvoj vzťahu žiakov k prírodným vedám. Počas činnosti klubu sa budeme zaoberať najnovšími problémami, ktorých počiatky úzko súvisia so spomínanými vednými odbormi. Pozornosť bude venovaná aj samotnej popularizácií biológie a chémie prostredníctvom realizácie pokusov a pozorovaní, získavaním nových digitálnych zručností a propagácie prierezových tém odborníkmi. Realizácia vyššie uvedených činností bude smerovať k dosiahnutiu jedného cieľa – popularizácií prírodných vied medzi žiakmi našej školy.

Výstupom činnosti klubu je rozvíjať prírodovedeckú gramotnosť u žiakov našej školy. Činnosť klubu bude prospešná nielen pre žiakov, ale aj pre pedagóga, ktorý získa nové poznatky a skúseností v rámci využívania nových stratégií a metód, potrebných pre aktivizáciu žiakov a ich učenia v oblasti prírodných vied. Činnosť klubu bude u žiakov podporovať schopnosti v oblasti realizácie pokusov, hľadania vedeckých poznatkov, ako aj spolupráce medzi žiakmi.