Back

Cieľom Klubu anglického jazyka  je zdokonaliť gramatiku, počúvanie, písanie, rozprávanie a čítanie s porozumením. Klub sa zameriava na prehĺbenie vzťahu detí k anglickému jazyku prostredníctvom tém, ktoré sa týkajú mladých a tak má zámer podnietiť ich v štúdiu jazyka. Výstupom činnosti klubu by mal byť úspešne zvládnutý záverečný test, ktorý deti budú písať na konci roka, keďže priebežne budú všetky gramatické javy opakovať a cvičiť na hodinách a taktiež zlepšenie jazykovej úrovne žiakov, ktorí majú problémy s komplikovanejšími gramatickými javmi. Klub pomáha tiež žiakom úspešne zvládnuť maturitnú skúšku z anglického jazyka, keďže sa počas neho stretávajú s podobnými typmi cvičení. Okrem gramatiky a písomného prejavu si trénujú ústny prejav a rozširujú si slovnú zásobu. V klube sa ďalej majú možnosť oboznámiť s kolokáciami, frazeologizmami a frázovými slovesami, ktoré sú pre angličtinu typické. Žiaci si osvojujú tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjajú vlastné kritické myslenie. Žiaci sa na hodinách usilujú prispôsobiť svoj prejav, svoje vyjadrovacie prostriedky situácii a partnerovi v komunikácii a dokážu si zvoliť vhodnú úroveň formálnosti, ktorá zodpovedá daným okolnostiam.