Back

Debatný klub v Katkinom parku je voľnočasová školská aktivita, ktorá ponúka žiakom možnosť diskutovať na rozličné témy a tak podporuje nielen rozvoj slovnej zásoby a rečníckej zručnosti, ale aj možnosť získať prehľad o aktuálnych spoločenských udalostiach na Slovensku ale aj vo svete. Zároveň ponúka možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach, ktoré zastrešuje SDA (Slovenská debatná asociácia). Cieľom klubu je rozvíjať vnútorný potenciál žiakov, podporovať a rozvíjať argumentáciu a kritické myslenie žiakov či podporovať formulovanie vlastných názorov žiakov. Zároveň sa snaží rozvíjať prezentáciu, obhajobu a podopierať argumentami vlastné názory, motivovať a zapájať žiakov do organizovaných debatných akcií, debatovať na rôzne zaujímavé témy a zaujať k ním vlastné stanovisko. Jednou z hlavných činností klubu je realizácia súťaže debatných zručností.

Ciele:

  • rozvíjať vnútorný potenciál žiakov,
  • podporovať a rozvíjať argumentáciu a kritické myslenie žiakov,
  • podporovať formulovanie vlastných názorov žiakov,
  • rozvíjať prezentáciu, obhajobu a podopierať argumentami vlastné názory,
  • motivovať a zapájať svojich žiakov do organizovaných debatných akcií,
  • debatovať na rôzne zaujímavé témy a zaujať k ním vlastné stanovisko,
  • propagovať a šíriť dobré meno školy.

Výstupom činnosti klubu je realizácia súťaže debatných zručností žiakov.