Back


Všeobecné informácie o projekte

 • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
 • Kód projektu: 312011AQI4
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36
 • Obdobie realizácie projektu: 1.6.2020 – 31.12.2022
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 82 149 501,30 eur
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %
Informácie aktualizované pri pokračovaní projektu
 • Kód projektu: 312011AQI4
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
 • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Oblasť intervencie:Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 41
 • Obdobie realizácie projektu: 6/2020 – 10/2023
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 131 418 227,68 eur
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk